2022-11-03
Od zespołowej aktywności do zintegrowanej reprezentacji

Spadające zainteresowanie organizacji pozarządowych konsultacjami społecznymi motywuje nas do silniejszych wysiłków na rzecz konsolidacji grupy osób aktywnych w rzecznictwie interesów organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim. Osób skupionych w prowadzonym przez Federację
Forum Dobrego Prawa. Dążymy do tego, by Forum stawało się trwałym i eksperckim zapleczem merytorycznym dla III sektora w regionie, włączając w działania kolejne osoby i podmioty oraz wspierając zaangażowanie na rzecz wspólnoty.

Dlatego działania projektu "Od zespołowej aktywności do zintegrowanej reprezentacji" polegają na rozwoju kompetencji uczestniczek i uczestników Forum, na wspólnym planowaniu działań i podejmowaniu nowych wyzwań, na wspólnym poszukiwaniu modelowych rozwiązań konsultacji dokumentów publicznych, a także na upowszechnianiu postaw rzeczniczych wśród obywateli i organizacji pozarządowych w województwie przez szkolenia dla obywateli i kadr NGO oraz konkurs na wsparcie działań rzeczniczych. Wynikiem projektu będzie funkcjonowanie trwałego zaplecza eksperckiego dla III sektora w regionie stanowiącego przestrzeń do dyskusji i debaty, jak też wdrożony plan działań i rozwoju Forum na kolejne trzy lata, przetestowane rozwiązania modelowe z zakresu konsultacji dokumentów oraz rozszerzenie grupy osób i organizacji angażujących się w działania na rzecz wspólnoty.

Dodatkowym działaniem w projekcie są dwa elementy rozwoju instytucjonalnego Federacji odnoszące się do działalności statutowej Federacji w obszarze rzecznictwa interesów, z których jedno dotyczy wypracowania koncepcji narzędzia interaktywnego do konsultacji dokumentów z wykorzystaniem naszych doświadczeń w prowadzeniu serwisu stacja-konsultacja.pl.

W dużym skrócie projekt rozpoczyna się od wyłonienia 10-osobowego „zespołu zadaniowego” spośród uczestniczących w Forum Dobrego Prawa, który pracować będzie nad konkretnymi rozwiązaniami przedstawianymi następnie Forum do opinii i ostatecznego uzgodnienia. Jedną grupę tych rozwiązań stanowi wypracowanie planu działań Forum na kolejne trzy lata, w tym trzech nowych aktywności dla działań Forum: tworzenie mini-raportów dot. tematów ważnych dla środowiska pozarządowego w regionie z opisem działań rzeczniczych i ich wyniku, nagrywanie i upowszechnianie filmów z wypowiedziami i opiniami w sprawach będących przedmiotem rzecznictwa oraz przeprowadzenie dwóch badań ankietowych w tematach będących przedmiotem rzecznictwa. Drugą grupą działań zespołu jest wypracowanie modelowych rozwiązań służących konsultowaniu dokumentów, zaplanowanie i przeprowadzenie trzech konsultacji dokumentów z wykorzystaniem rozwiązań modelowych, wyciągnięcie wniosków z pilotażu i opisanie doświadczeń w publikacji podsumowującej oraz jej upowszechnienie. Równolegle do tych działań na dwudniowych wyjazdach spotykać się będzie Forum, które każde ze spotkań poświęci podnoszeniu kompetencji oraz wspólnemu planowaniu i rozliczaniu działań rzeczniczych. Dla środowiska pozarządowego w regionie zespół zadaniowy zaplanuje i przeprowadzi dwa jednodniowe szkolenia pt. Jak prowadzić działalność rzeczniczą?, a także zrealizuje konkurs na bony rzecznicze na rozwój aktywności rzeczniczych kujawsko-pomorskich organizacji.

Dofinansowanie z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny wynosi 82.317,59 euro i zostało przyznane na działania między październikiem 2022 roku a kwietniem 2024 roku.

Strona internetowa Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalnywww.aktywniobywatele-regionalny.org.pl

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.Harmonogram działań i wydarzeń w projekcie:

1. Listopad-grudzień 2022. Podczas spotkania Forum Dobrego Prawa wyłoniliśmy zespół zadaniowy, który liczy aż 12 uczestniczek i uczestników. W zespole reprezentowane są organizacje: Brodnickie Centrum Caritas (Brodnica), Fundacja Kaktus (Bydgoszcz), Fundacja Stabilo (Toruń), Instytut Dyskursu i Dialogu (Toruń), Klub Sportowy Zryw (Radziejów), Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki (Toruń), Stowarzyszenie Dębowe Zacisze (Brzeźno), Stowarzyszenie Jestem (Toruń), Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kijewo Królewskie (Kijewo Królewskie), Stowarzyszenie ROZruch (Toruń). Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się 07 grudnia 2022. Więcej >>

2. Styczeń-marzec 2023. Zespół zadaniowy spotyka się regularnie co miesiąc, a podczas spotkań zajmuje się m.in. przygotowaniem rozwiązań dla przeprowadzenia ciekawych i efektywnych procesów konsultacji dokumentów, koncepcją narzędzia interaktywnego do konsultacji dokumentów i wzorem mini-raportu z działań rzeczniczych.

3. Luty-kwiecień 2023. W oparciu o pomysły wypracowane przez zespół zadaniowy realizowane są trzy testowe działania konsultacyjne - jedno w Brodnicy w związku z powstającą w mieście Lokalną Strategią Rozwoju (więcej >>), drugie w gminie Dragacz w trakcie konsultacji lokalnej strategii rozwoju i trzecie w związku z konsultacjami raportu z badania potrzeb osób chorujących psychicznie (więcej >>).

4. Kwiecień 2023. W Ciechocinku zorganizowaliśmy weekendowe spotkanie Forum Dobrego Prawa. Tym razem dla blisko 25-osobowej grupy uczestniczek i uczestników zaplanowaliśmy warsztaty o tworzeniu filmów do internetu, spotkanie z think-tankiem obywatelskim i czas na dyskusję o tematach, które powinny stać się przedmiotem rzecznictwa dla Forum. Więcej >>

5. Maj 2023. Wystartował nasz konkurs "Bony rzecznicze na działania organizacji pozarządowych i osób aktywnych społecznie". Konkurs to pomysł na wsparcie finansowe tych wszystkich, którzy prowadzą działania w imieniu i na rzecz stowarzyszeń i fundacji, także reprezentując organizacje pozarządowe w grupach i zespołach międzysektorowych. Więcej >>

6. Czerwiec-sierpień 2023. Rozstrzygamy dwa kolejne nabory wniosków w konkursie na bony rzecznicze - w naborze czerwcowym przyznaliśmy 4 bony na działania konsultacyjne, a w lipcu liczba dofinansowanych wzrosła do pięciu.

7. Lipiec-sierpień 2023. Wyzwań rzeczniczych nie odkładamy na wakacje – najpierw spotkanie warsztatowe w lipcu, a w sierpniu, kontynuacja z grupą najbardziej zaangażowanych. O jakim temacie mowa? O rządowych programach finansujących działania adresowane do osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia. Więcej >>

8. Wrzesień 2023. Do liczby inicjatyw wspieranych naszymi bonami rzeczniczymi dołączyły trzy przedsięwzięcia. A konkurs... zakończył się z uwagi na wyczerpanie puli dostępnych środków. Więcej >>

9. Październik 2023. W czterech miastach województwa przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy spotkania o korzyściach z sieciowania organizacji pozarządowych i opowiadając m.in. o naszych aktywnościach rzeczniczych. Więcej >>

10. Listopad 2023. Po raz trzeci w tym roku zorganizowaliśmy weekendowe spotkanie Forum Dobrego Prawa – naszej grupy reprezentantek i reprezentantów organizacji pozarządowych, którzy włączają się w aktywności służące zmianom prawa, szukania lepszych rozwiązań dla działalności pozarządowej i rzecznictwa interesów III sektora. Więcej >>

11. Listopad-grudzień 2023. Prowadzimy kolejne działania konsultacyjne, jedno z nich dotyczy zmian w procesach oceny ofert składanych w konkursie NoweFIO, a drugie jest kontynuacją działań na rzecz zmian w rządowych programach wspierających osoby z niepełnosprawnościami i ich otoczenie.

12. Marzec 2024. Początek marca to spotkanie Forum Dobrego Prawa, które pozwoliło na dopracowanie koncepcji narzędzia do konsultacji dokumentów on-line, modelowych rozwiązań dla konsultowania dokumentów i zaplanowanie działania Forum na kolejne trzy lata. Więcej >>

13. Marzec-kwiecień 2024. Powoli podsumowujemy działania projektu. Jednym z takich podsumowań jest informacja o wynikach tworzenia mini-raportów z naszych działań rzeczniczych (więcej >>), kolejnym informacja o podsumowaniu konkursu na bony rzecznicze (więcej >>), a trzecim publikacja z dobrymi przykładami konsultacji dokumentów z naszej "projekowej" praktyki (więcej >>).

14. Kwiecień 2024. Na zakończenie projektu (30.04.2024) opublikowaliśmy krótkie podsumowanie działań (trzystronicowy materiał) i dodatkowo film podsumowujący. Projekt kończy się, a nasze działania rzecznicze w Federacji trwają nadal. Więcej >>


Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.