Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych posiada osobowość prawną jako związek stowarzyszeń. Statut Federacji szczegółowo opisuje wszelkie kwestie proceduralne dotyczące funkcjonowania Federacji, w tym zasady przyjmowania organizacji w poczet członków Federacji. Przede wszystkim wskazuje cele działalności Federacji, które koncentrują się na rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnianiu aktywnego obywatelstwa, rozwijaniu współpracy i standardów oraz umacnianiu poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych, jak też rzecznictwie interesów organizacji w sprawach wspólnych dla organizacji członkowskich.
 
Federacja działa przy zachowaniu zasad dobrowolności, równouprawnienia i otwartości. Przystąpienie do Federacji nie narusza samodzielności i suwerenności organizacji członkowskich – wszystkie organizacje członkowskie są zobowiązane do przestrzegania Statutu. Każda z nich jest reprezentowana na Walnym Zebraniu Członków, jej przedstawiciele mogą zostać wybrani do Zarządu Federacji lub Komisji Rewizyjnej Federacji.
 

 Działania Federacji w latach 2022-24
dofinansowane z Funduszy Norweskich
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny