2017-10-09

Organizacje pozarządowe mają do wypełnienia wiele ról w społeczeństwie – wśród nich jest także rola rzecznika grup słabiej reprezentowanych i rzecznika ważnych, ale niedocenionych społecznie spraw. Formą takiego rzecznictwa jest wpływanie na stanowienie prawa. I to właśnie na nim koncentruje się projekt „Organizacje stanowią prawo”.

Projekt powstał z myślą o członkach, pracownikach i wolontariuszach organizacji pozarządowych z regionu. Osoby zaangażowane w organizacjach, pracując oddolnie, działając na rzecz osób i spraw, które rzadko są dyskutowane publicznie, widzą niedostatki i słabości obowiązujących rozwiązań prawnych. A dzięki doświadczeniom i przemyśleniom potrafią także wskazać co i jak należy w tych rozwiązaniach naprawić. I właśnie tę wiedzę i to doświadczenie chcemy zamienić na konkretne zmiany w prawie.

Co to oznacza dla osoby zainteresowanej uczestnictwem w projekcie i jak wygląda w praktyce? Bardzo prosto, bo też podstawową formą aktywności projektowej są warsztaty. Ale warsztaty te są nietypowe i stanowią tylko pierwszy krok aktywności uczestników projektu. Warsztat to dwudniowe spotkanie dla 10-osobowej grupy zainteresowanej powstawaniem lub zmianą prawa w danym obszarze i na konkretnym poziomie administracyjnym (lokalnie, na szczeblu województwa lub na szczeblu ogólnopolskim). W wyniku każdego warsztatu powstaje tzw. scenariusz wprowadzenia zmiany, czyli pomysł uczestników warsztatu na przeprowadzenie konkretnych działań rzeczniczych na rzecz wprowadzenia lub zmiany wybranych regulacji prawnych. Na realizację każdego pomysłu zagwarantowaliśmy środki finansowe, dzięki czemu działania te będą miały swoich gospodarzy (oraz opiekuna) a przede wszystkim – będą skuteczne.

Dla przedstawicieli NGO najbardziej zainteresowanych zdobywaniem kompetencji eksperckich i udziałem w procesach stanowienia prawa przygotowaliśmy Szkołę Stanowienia Prawa, która realizowana jest w formule pięciu spotkań dwudniowych na przestrzeni pół roku. Absolwenci Szkoły przystępują do Forum Dobrego Prawa i stają się swoistym zapleczem eksperckim dla III sektora w województwie kujawsko-pomorskim.

Do udziału w projekcie zaproszonych jest 350 przedstawicieli NGO (ich członków, pracowników i wolontariuszy) z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy chcą zdobywać kompetencje i wiedzę z zakresu znajomości systemu prawa i podstawowych reguł tworzenia przepisów, umiejętności analizowania przepisów i wyciągania wniosków, wspólnego działania w grupie oraz rzecznictwa interesów.

Photo by deafstar, freeimages.com

Podstawowe dane o projekcie

Celem projektu jest podniesienie kompetencji eksperckich 350 przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa. Najważniejszą cechą projektu jest jego zorientowanie na zdobywanie przez uczestników doświadczeń praktycznych – zdecydowana większość zajęć ma formułę warsztatową oraz polega na wspólnym przygotowaniu i prowadzeniu przez uczestników działań rzeczniczych. Aby było to możliwe, uczestnicy projektu przygotowują pod okiem ekspertów plany pracy na rzecz zmiany lub wprowadzenia konkretnych regulacji prawnych, a następnie plany te wcielają w życie korzystając w ich realizacji ze wsparcia mentorskiego.

Projekt realizowany jest między 01 października 2017 roku a 30 września 2020 roku – w tym czasie odbędzie się 36 warsztatów dwudniowych, 12 jednodniowych szkoleń kompetencji miękkich oraz zrealizowane zostaną trzy edycje Szkoły Stanowienia Prawa.

Przedsięwzięcie zostało wspólnie przygotowane i jest realizowane w partnerstwie przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych (Lidera projektu), CISTOR – Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, Fundację Stabilo oraz Pomorską Fundację Rozwoju, Kultury i Sztuki. Nad realizacją projektu czuwa Rada Edukacyjna złożona z przedstawicieli Federacji i Partnerów, która nie tylko monitoruje działania projektu, ale przede wszystkim je planuje i określa ich standard.

Projekt „Organizacje stanowią prawo” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 903.229,43 zł, co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowalnych projektu (cała wartość projektu to 1.071.700,80 zł).

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.