2017-10-09

Organizacje pozarządowe mają do wypełnienia wiele ról w społeczeństwie – wśród nich jest także rola rzecznika grup słabiej reprezentowanych i rzecznika ważnych, ale niedocenionych społecznie spraw. Formą takiego rzecznictwa jest wpływanie na stanowienie prawa. I to właśnie na nim koncentrował się projekt „Organizacje stanowią prawo”.

Projekt powstał z myślą o członkach, pracownikach i wolontariuszach organizacji pozarządowych z regionu. Osoby zaangażowane w organizacjach, pracując oddolnie, działając na rzecz osób i spraw, które rzadko są dyskutowane publicznie, widzą niedostatki i słabości obowiązujących rozwiązań prawnych. A dzięki doświadczeniom i przemyśleniom potrafią także wskazać co i jak należy w tych rozwiązaniach naprawić. I właśnie tę wiedzę i to doświadczenie chcieliśmy zamienić na konkretne zmiany w prawie.

Co to oznaczało dla osoby zainteresowanej uczestnictwem w projekcie i jak wyglądało w praktyce? Bardzo prosto, bo też podstawową formą aktywności projektowej były warsztaty. Ale warsztaty te były nietypowe i stanowiły tylko pierwszy krok aktywności uczestników projektu. Warsztat to dwudniowe spotkanie dla 10-osobowej grupy zainteresowanej powstawaniem lub zmianą prawa w danym obszarze i na konkretnym poziomie administracyjnym (lokalnie, na szczeblu województwa lub na szczeblu ogólnopolskim). W wyniku każdego warsztatu powstał tzw. scenariusz wprowadzenia zmiany, czyli pomysł uczestników warsztatu na przeprowadzenie konkretnych działań rzeczniczych na rzecz wprowadzenia lub zmiany wybranych regulacji prawnych. Na realizację każdego pomysłu zagwarantowaliśmy środki finansowe, dzięki czemu działania te miały swoich gospodarzy (oraz opiekuna) a przede wszystkim – były skuteczne.

Dla przedstawicieli NGO najbardziej zainteresowanych zdobywaniem kompetencji eksperckich i udziałem w procesach stanowienia prawa przygotowaliśmy Szkołę Stanowienia Prawa, która realizowana była w formule pięciu spotkań dwudniowych na przestrzeni pół roku. Absolwenci Szkoły przystąpili do Forum Dobrego Prawa i stali się swoistym zapleczem eksperckim dla III sektora w województwie kujawsko-pomorskim.

Do udziału w projekcie zaproszonych było 350 przedstawicieli NGO (ich członków, pracowników i wolontariuszy) z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy chcieli zdobywać kompetencje i wiedzę z zakresu znajomości systemu prawa i podstawowych reguł tworzenia przepisów, umiejętności analizowania przepisów i wyciągania wniosków, wspólnego działania w grupie oraz rzecznictwa interesów.

Realizując projekt prowadziliśmy grafik warsztatów i szkoleń oferowanych organizacjom pozarządowym (tzw. Harmonogram form wsparcia), w którym zbieraliśmy informacje o szkoleniach planowanych i tych już przeprowadzonych. Zestawienie przeprowadzonych warsztatów i szkoleń znajduje się tutaj >>.

Photo by deafstar, freeimages.com

Podstawowe dane o projekcie

Celem projektu było podniesienie kompetencji eksperckich 350 przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa. Najważniejszą cechą projektu było jego zorientowanie na zdobywanie przez uczestników doświadczeń praktycznych – zdecydowana większość zajęć miała formułę warsztatową oraz polegała na wspólnym przygotowaniu i prowadzeniu przez uczestników działań rzeczniczych. Aby było to możliwe, uczestnicy projektu przygotowywali pod okiem ekspertów plany pracy na rzecz zmiany lub wprowadzenia konkretnych regulacji prawnych, a następnie plany te wcielali w życie korzystając w ich realizacji ze wsparcia mentorskiego.

Projekt realizowany był między 01 października 2017 roku a 28 lutego 2021 roku – w tym czasie odbyło się 36 warsztatów dwudniowych, 12 jednodniowych szkoleń kompetencji miękkich oraz zrealizowane zostały trzy edycje Szkoły Stanowienia Prawa.

Przedsięwzięcie zostało wspólnie przygotowane i zrealizowane w partnerstwie przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych (Lidera projektu), CISTOR – Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, Fundację Stabilo oraz Pomorską Fundację Rozwoju, Kultury i Sztuki. Nad realizacją projektu czuwała Rada Edukacyjna złożona z przedstawicieli Federacji i Partnerów, która nie tylko monitorowała działania projektu, ale przede wszystkim je planowała i określała ich standard.

Projekt „Organizacje stanowią prawo” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wyniósł 903.229,43 zł, co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowalnych projektu (cała wartość projektu to 1.071.700,80 zł).

Przedsięwzięcie było realizowane w ramach Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.