Federacja otwarta jest na udział w niej innych organizacji pozarządowych, działających w różnych obszarach pożytku publicznego. Zgodnie z założeniem, wyrażonym jako zasada w naszym Statucie, Federacja działa przy zachowaniu zasad dobrowolności, równouprawnienia i otwartości, a przystąpienie do Federacji nie narusza samodzielności i suwerenności organizacji członkowskich.
Jednocześnie, prowadząc różne działania, zawsze podkreślamy, że działalność Federacji nie ma zastępować, ale ma za zadanie wzmacniać działalność organizacji członkowskich. Co więcej, często akcentujemy, że Federacja reprezentuje wyłącznie swoich członków.

Członkiem Federacji może być stowarzyszenie bądź inna osoba prawna, działająca nie dla zysku, nie będąca jednostką organizacyjną administracji publicznej, związkiem zawodowym, partią polityczną, kościołem lub związkiem wyznaniowym albo związkiem jednostek samorządu terytorialnego, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Federacji, zobowiąże się do przestrzegania Statutu Federacji oraz zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.

Członek Federacji jest reprezentowany przez pisemnie upoważnioną do tego osobę fizyczną (jedna osoba fizyczna może reprezentować wyłącznie jednego członka Federacji).

Przyjęcie organizacji w poczet członków zwyczajnych Federacji następuje na pisemny wniosek organizacji, po spełnieniu konkretnych warunków.

(Kwestie powyższe reguluje Statut Federacji w par. 1 oraz w par. od 5 do 12.)

Do pobrania: Statut Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych