2022-10-28Od 2022 roku obowiązuje w Federacji, przyjęta uchwałą Walnego Zebrania Członków, Strategia rozwoju Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na lata 2022-2026. Na realizację części pomysłów zaplanowanych w Strategii otrzymaliśmy dofinansowanie, tzw. Grant instytucjonalny z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (wniosek nr M1/0187).

Co wynika ze Strategii i jakie przedsięwzięcia finansujemy z Grantu instytucjonalnego?

W Federacji dotychczas udało nam się stworzyć model „Federacji – porozumienia i wspólnoty organizacji”, w której organizacje członkowskie wspólnie planują, wspólnie podejmują decyzje i wspólnie prowadzą działania oraz model „Federacji – reprezentanta i rzecznika środowiska”, czyli podmiotu, który aktywnie włącza się w reprezentowanie swoich członków, tworzy przestrzeń do działań rzeczniczych oraz stał się poważnym partnerem dla jednostek publicznych we współpracy międzysektorowej. W wyniku zmieniającej się sytuacji sektora obywatelskiego, ale także zmieniających się oczekiwań organizacji od Federacji, obecnie zadaniem dla nas stało się podjęcie i rozbudowanie funkcji „Federacji jako organizacji infrastrukturalnej” dysponującej ofertą usługową i propozycjami, które służyć będą organizacjom członkowskim i środowisku pozarządowemu w regionie oraz rozwinięcie funkcji „Federacji jako organizacji eksperckiej”, nie tylko aktywnej w reprezentowaniu środowiska pozarządowego, ale stającej się obywatelskim think-tankiem, podejmującym zagadnienia ważne dla przyszłości środowiska pozarządowego. Wokół tych czterech obszarów (funkcji) stworzyliśmy diagnozę obecnej sytuacji, trendów w środowisku, siatkę celów strategicznych, zaplanowaliśmy konkretne działania i zdefiniowaliśmy produkty i rezultaty do osiągnięcia.

To organizacje pozarządowe są naszą grupą odbiorców. To dla nich chcemy podjąć aktywności służące utrzymaniu i rozwijaniu organizacji sieciowej, w której panują dobre relacje między wszystkimi członkami i której członkowie aktywnie uczestniczą w budowaniu Federacji i są za nią odpowiedzialne. Jednocześnie Federacja ma inspirować do rozwoju i współpracy, w tym zapewniać konkretne wsparcie dla organizacji w regionie, nie rezygnując ze swojej roli rzecznika środowiska i animatora działań odpowiadających na konkretne, choćby najbardziej ambitne i innowacyjne wyzwania. Tak sformułowana wizja Federacji jest realna do osiągnięcia, a całość działań służy realizacji naszej misji – Efektywna wspólnota aktywnych organizacji.

W perspektywie 6 lat strategii staniemy się jeszcze aktywniejszą organizacją z wzmocnionymi i trwałymi relacjami między organizacjami członkowskimi, które posiadają doświadczenia skuteczności we wspólnych przedsięwzięciach. Równolegle Federacja umocni swoją aktywność i rolę rzecznika środowiska dzięki zastosowanym nowym formom i narzędziom aktywności rzeczniczej oraz dzięki konsolidacji aktywnego zaplecza eksperckiego (Forum Dobrego Prawa), a doświadczenia z opiniowania rozwiązań w sferze publicznej, z prowadzenia debaty, tworzenia i realizacji badań i analiz spowodują, że Federacja stanie się organizacją ekspercką, think-tankiem obywatelskim wypowiadającym się w sprawach ważnych dla III sektora i kreującym rozwiązania. Realizując strategię zaangażujemy zasoby kadrowe nasze i organizacji członkowskich, stawiając na pracę metodą grup roboczych, jak i dotychczasowe doświadczenia, kontakty instytucjonalne i rozpoznawalność w III sektorze. Na bieżąco będziemy weryfikować i ewentualnie modyfikować wyznaczone do osiągnięcia cele oraz badać stopień osiągania wskaźników poprzez pracę zarządu Federacji, spotkania dla organizacji członkowskich o postępach realizacji strategii i zleconą ewaluację zewnętrzną. Na bieżąco w odniesieniu do wszystkich aktywności, prowadzić będziemy monitoring jakości i efektywności działań. Całość tego materiału stanowić będzie punkt wyjścia dla Walnego Zebrania Członków do podjęcia decyzji o dalszych działaniach Federacji, a także będzie materiałem bazowym do stworzenia kolejnego planu strategicznego.

Równolegle do opisanych powyżej procesów, prowadzić będziemy kampanię upowszechniającą działalność i charakter Federacji, co służyć ma popularyzacji prawdziwego wizerunku Federacji wobec zdiagnozowanych licznych postaw błędnego odczytania misji i zamierzeń Federacji wśród części organizacji pozarządowych i w regionalnej społeczności.

Dzięki dofinansowaniu z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizujemy każdy z pięciu celów naszej strategii: w celu [1] dbanie o aktywność organizacji członkowskich i ich integrację środki grantu pomagają nam na wdrożenie „modelu nestora” oraz na wypracowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej o organizacjach członkowskich, w celu [2] rozwój bazy członkowskiej i integracja sektora w regionie przygotowujemy i prowadzimy kampanię upowszechniającą działalność Federacji, spotkania integrujące III sektor oraz certyfikację „Organizacja sprawdzona”, w celu [3] stworzenie i świadczenie oferty usługowej dla organizacji członkowskich dzięki zorientowaniu działań na budowanie organizacji infrastrukturalnej wypracowujemy i realizujemy plan działań organizacji infrastrukturalnej, prowadzimy spotkania i szkolenia służące rozwojowi NGO oraz realizację zagranicznych wizyt studyjnych, w celu [4] rozwój działań rzeczniczych i ich efektywności wdrażamy nowe narzędzia i działania rzecznicze oraz wypracowujemy plan działań think-tanku obywatelskiego, a w celu [5] ekonomizacja Federacji i zapewnienie dywersyfikacji jej przychodów tworzymy i prowadzimy działania fundraisingowe wśród osób fizycznych.

Dofinansowanie z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny wynosi 96.340,00 euro i zostało przyznane na działania między październikiem 2022 roku a kwietniem 2024 roku.

Strona internetowa Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny: www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl