Obecnie Federacja realizuje kilka przedsięwzięć – część w oparciu o własne środki, część w oparciu o środki od grantodawców. Te „własne” to przede wszystkim działania na rzecz organizacji członkowskich i III sektora (wspólne spotkania, wzajemna promocja, wymiana doświadczeń, aktywność zespołu eksperckiego Federacji, udział w konsultacjach społecznych, zabieranie głosu w sprawach ważnych dla sektora obywatelskiego, certyfikacja organizacji pozarządowych, monitoring współpracy samorządu z organizacjami itp.), a te „zewnętrzne” to inicjatywy skierowane na rozwijanie procesów konsultacyjnych i partycypacji obywatelskiej.

O naszych działaniach poświęconych certyfikacji stworzyliśmy odrębną zakładkę -> Certyfikujemy. I podobnie o działaniach monitoringowych, w tym o naszym zaangażowaniu w grupach roboczych -> Monitorujemy. Natomiast o projektach realizowanych z udziałem środków zewnętrznych piszemy w Aktualnościach naszej strony internetowej.

W 2014 roku realizowaliśmy projekt „Wysoka jakość konsultacji społecznych” (współfinansowany ze środków Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej), a od 2013 do 2015 roku – w partnerstwie z Powiatem Bydgoskim – przedsięwzięcie „Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność” (współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Na działania bieżące Federacji, zwłaszcza te adresowane do jej organizacji członkowskich pozyskaliśmy wsparcie z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (projekt "Kompetencje - sieć - aktywność").