Aktualności

2010-08-30 A jednak ostatni! - Losy Działania 9.5 PO KL w regionie

Konkurs planowany na koniec 2010 roku w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” PO KL będzie ostatnią szansą na uzyskanie dofinansowania EFS dla organizacji pozarządowych planujących realizację projektów edukacyjnych na obszarach wiejskich. Wynika tak z odpowiedzi na list skierowany przez Federację do wicemarszałka Michała Korolki.

Przypomnijmy, że Federacja wystosowała list z pytaniami o losy Działania 9.5, które pozwala finansować projekty edukacyjne realizowane na obszarach wiejskich, wskazując, że Działanie to jest bardzo popularne wśród NGO, a jednak Urząd Marszałkowski odwołał oba konkursy z tego zakresu w 2009 roku, jak też nie planuje konkursów w 2011 roku. Zapytaliśmy o plany w tym zakresie, jak i o zagospodarowanie środków z niezrealizowanych konkursów.

W odpowiedzi uzyskaliśmy informację, że najbliższy konkurs „będzie ostatnim dla Działania 9.5”, co oznacza, że w tzw. okresie programowania funduszy strukturalnych w Polsce na lata 2007-2013 odbędą się łącznie trzy konkursy z zakresu tego Działania. Trzeci ogłoszony zostanie jesienią bieżącego roku. - Wynika to z przyjętych przez IP założeń, - napisano w liście - w ramach których w pierwszej kolejności wsparcie kierowane jest do obszarów najbardziej tego potrzebujących. W chwili obecnej obszarami tymi są kształcenie ustawiczne i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. Instytucja Zarządzające i Komisja Europejska zalecają koncentrację wsparcia na obszarach o niskim stopniu wykonania wskaźników, które zostały określone dla celów Programu [Operacyjnego Kapitał Ludzki]. Natomiast dla Działania 9.5 zostały już osiągnięte zakładane wskaźniki. W związku z tym środki z tego działania zostaną przesunięte na inne działania, w których wskaźniki są zagrożone.

Dla projektodawców zainteresowanych finansowaniem projektów o charakterze tzw. oddolnych inicjatyw na obszarach wiejskich pozostają więc jeszcze do dyspozycji Działanie 6.3 skierowane na podnoszenie poziomu aktywności zawodowej oraz Działanie 7.3 dotyczące integracji społecznej.