Aktualności

2024-06-29 X spotkanie Komitetu: Coraz więcej pytań…

Wynik czerwcowego spotkania Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKiP) to kilka przyjętych zestawów kryteriów dla kolejnych naborów wniosków o środki UE. Ale także kilka podsumowań, obserwacji i poważnych pytań o dostępność funduszy w naszym województwie.

Na dziesiąte posiedzenie Komitet Monitorujący program FEdKiP wybrał się do Wielkiego Głęboczka, a w wyniku spotkania zostały przyjęte kryteria konkursowe dla naborów wniosków w zakresie tak różnych zagadnień, jak m.in. dostępność szkół, restauracja i adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego i naturalnego, rozwój terenów inwestycyjnych czy uczenie się dorosłych (program spotkania >>). 

Ważnym elementem były także prezentacje o realizacji Programu i związana z nimi dyskusja, szczególnie o postępie wdrażania programu FEdKiP. Z zaprezentowanych przez Urząd Marszałkowskich danych wynika (prezentacja podsumowująca dane do 31.05.2024 do pobrania >>), że ogłoszonych naborów wniosków jest niewiele, a aktywność wnioskodawców niższa od oczekiwanej. W kontekście tej prezentacji reprezentant naszej Federacji w KM FEdKiP pytał m.in.
* o powody przesuwania ogłoszenia tzw. naborów konkurencyjnych, czyli konkursów (z wiosny na jesień), co Urząd Marszałkowski uzasadnia „brakiem przygotowania wnioskodawców”,
* o kolejny kwartał opóźnienia w uruchomieniu wsparcia na rozwój organizacji pozarządowych. O tym konkursie pisaliśmy już kilka razy (ostatni raz w tej informacji >>), a odpowiedź na zadanie pytanie ws. opóźnień mamy otrzymać na piśmie.

Dodatkowo spore wątpliwości budzi, sygnalizowana przez Federację, ale także przez innych reprezentantów III sektora w Komitecie, nietransparentność w prowadzeniu konkursu w działaniu 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, w którym wpłynął wniosek złożony przez spółkę prowadzoną przez Samorząd Województwa. W efekcie województwo konkuruje z innymi wnioskodawcami, a dodatkowo złożony przez ww. spółkę wniosek zdecydowanie przewyższa pulę środków w konkursie (dostępnych było ponad 78,5 mln zł, a wniosek złożono na kwotę ponad 115 mln zł). Mimo, że Urząd Marszałkowski zwiększył dostępną kwotę środków do ponad 300,5 mln zł, aby zapewnić finansowanie wszystkich poprawnych wniosków, a na bazie dyskusji i m.in. uwag z Federacji (z posiedzenia KM w marcu br.) w kolejnych konkursach pojawia się kryterium uniemożliwiające aplikowanie o środki wyższe niż dostępne w konkursie, to sytuacja nie jest jednoznaczna.

Także z Federacji pojawiła się inna propozycja, tym razem dotycząca praktyki aplikowania o środki. Chodzi o umożliwienie ujęcia w budżetach wniosków dwu- i kilkuletnich wzrostu stawek wydatków w kolejnych latach o prognozowaną inflację. Praktyka pierwszych konkursów, w których udział biorą organizacje pozarządowe pokazuje, że Urząd Marszałkowski dopuszcza uwzględnienie wzrostu stawek w kolejnych latach, ale wyłącznie dla wynagrodzeń z umów o pracę, a dla innych typów wydatków taki wzrost jest "obcinany". Dla wnioskodawców planujących działania na przestrzeni kilku lat, co najczęściej jest wymogiem konkursowym, taka sytuacja staje się poważnym zagrożeniem. Z roku na rok rosną ceny wszystkich usług i dostaw, a przyznana wartośc dofinansowania nie może być zwiększona.

Podczas posiedzenia reprezentanci III sektora sygnalizowali także potrzebę szkoleń dla wnioskodawców z zakresu mało znanych, a wymaganych w realizacji projektów, zagadnień dotyczących stosowania zasad dostępności dla osób z potrzebami funkcjonalnymi oraz Karty Praw Podstawowych.

Oficjalna podstrona z uchwałami Komitetu Monitorującego FEdKiP >>
Harmonogram naboru wniosków w programie FEdKiP (zaktualizowany 28.06.2024) >>