Aktualności

2016-04-07 Jaki konkurs FIO w 2016 roku

Jeszcze przez blisko dwa tygodnie, bo do 20 kwietnia br. trwają konsultacje „Regulaminu konkursu FIO w 2017 r.”. Konkurs ten zostanie ogłoszony we wrześniu 2016 roku w Priorytecie 1 i 2 oraz w grudniu 2016 roku w Priorytecie 3 i 4. Zachęcamy do konsultowania regulaminu konkursu przez serwis stacja-konsultacja.pl. Zebrane uwagi przekażemy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Najważniejsze zmiany w regulaminie konkursu FIO dotyczą wprowadzenia w Priorytecie 1 dwóch komponentów – regionalnego i tematycznego (wsparcie udzielane ze względu na temat planowanych działań, niezależnie od położenia geograficznego) oraz wydłużenia możliwego czasu realizacji projektów do 9 i 11 miesięcy (projekty roczne) oraz 20 i 22 miesięcy (projekty dwuletnie). Pojawią się także nowe kryteria strategiczne, katalog podmiotów uprawnionych do aplikowania zostanie rozszerzony o stowarzyszenia zwykłe, jak i… zwiększy się poziom wymaganego wkładu własnego.
Nowy regulamin przewiduje także zmiany w procesie oceny, a dokładniej w funkcjonowaniu III eksperta (ustalone zostały nowe przesłanki dla korzystania z trzeciej oceny – rozbieżność w ocenach co najmniej 20 punktów oraz wyższa ocena co najmniej 89 punktów). Większy akcent, poprzez zwiększenie punktacji, zostanie położony na część „Zaangażowanie społeczności” oraz pojawi się nowe pytanie odnoszące się do uwzględnienia przez projekt celu szczegółowego Programu FIO.
A w wymiarze realizacyjnym pojawi się większa swoboda w zakresie zmian w kosztorysie na etapie realizacji projektów. Np. „W ramach jednej kategorii możliwe są przesunięcia wkładu własnego lub dotacji pomiędzy pozycjami.” oraz odnośnie kategorii III – „Możliwe jest przesunięcie zaoszczędzonych środków (z dotacji lub wkładu własnego) w tej kategorii do kategorii I”.

Zachęcamy do komentowania proponowanych zmian – regulamin wraz z możliwością komentowania dostępny jest na portalu stacja-konsultacja.pl (link bezpośredni do konsultacji >>>).