Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych powstała w wyniku współpracy partnerskiej kilkunastu kujawsko-pomorskich NGO – na bazie "Porozumienia o współpracy toruńskich organizacji pozarządowych" zainicjowanego w 2007 roku, które było pierwszą próbą stworzenia platformy i kontaktu dla organizacji działających w obszarze społecznego wykluczenia. Porozumienie koncentrowało się przede wszystkim na wymianie informacji i poszukiwaniu możliwości ubiegania się o środki finansowe, głównie z Unii Europejskiej. Dzięki cyklicznym, wspólnym spotkaniom, dwu- i trzydniowym wyjazdom szkoleniowym i stałemu kontaktowi poszczególne organizacje zaczęły blisko ze sobą współpracować. Powołanie Federacji pojawiło się jako efekt wspólnych przemyśleń i dyskusji. Okazało się rozwiązaniem, na które wszyscy czekają, a które służyć ma organizacjom członkowskim w skuteczniejszym rozwiązywaniu problemów ich indywidualnej i wspólnej działalności.

Ponieważ „organizacje to ludzie” i to oni faktycznie stanowią o jakości działań organizacji, powołaliśmy przy Federacji zespół ekspercki (złożony z przedstawicieli organizacji członkowskich), który zaczął wyznaczać kierunki rozwoju i je realizować. Stopniowo budowaliśmy w ten sposób wspólnotę, a metoda pracy w formule zespołów eksperckich sprawdza się u nas do dziś.

Budowanie Federacji zaczęliśmy „od siebie”. Najpierw nazwaliśmy wartości i zasady etyczne, które są dla nas ważne i nas łączą, aby wypracować wewnętrzny system standardów działania dla Federacji, jak i dla organizacji członkowskich. Tak powstała „Karta zasad organizacji pozarządowej” (dostępna na naszej stronie www w zakładce „Karta zasad”), jak i „narzędzie samooceny” (również dostępna na naszej www), które służy wewnętrznej samoocenie organizacji, określaniu jej celów, silnych stron i deficytów, a przede wszystkim budowaniu wspólnoty. Tak przygotowani zaplanowaliśmy zaangażowanie się w kwestie współpracy międzysektorowej, zwłaszcza z administracją publiczną aktywnie włączając się w konsultacje społeczne czy poprzez udział w zespołach międzysektorowych. Dodatkowym elementem, na którym się skoncentrowaliśmy było promowanie III sektora i aktywności obywatelskiej. W codziennej działalności widzieliśmy zbyt często niezrozumienie dla aktywności społecznej, by pominąć konieczność włączenia się w budowanie rzetelnego wizerunku organizacji pozarządowych. Tak powstał proces wyróżniania organizacji pozarządowych certyfikatem „Organizacja sprawdzona”, jak i kampania na rzecz przekazywania 1% podatku dla organizacji z województwa.

Dzisiaj Federacja to ponad 30 organizacji z regionu, głównie organizacji z wieloletnią historią, stałym działaniami i stałym personelem, które aktywnie włączają się w kształtowanie i realizację celów Federacji. Nasze działania mają charakter ciągły, prowadzimy czynne codziennie biuro, a do realizacji projektów zatrudniamy płatny personel, natomiast zarząd Federacji działa społecznie w trzyosobowym składzie. Naszymi odbiorcami są organizacje członkowskie, ale także inne podmioty III sektora z regionu. To dla nich prowadzimy raz na dwa lata kolejne edycje certyfikatu "Organizacja sprawdzona" (dotąd już cztery), zorganizowaliśmy dwukrotnie Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego – w Bydgoszczy w 2012 roku (XIII edycja Forum) i w Toruniu w 2016 roku (XVII edycja Forum). Na rzecz III sektora angażujemy się w działania rzecznicze i konsultacyjne – aktywnie uczestniczymy w konsultacjach dokumentów strategicznych, programów współpracy, programowania funduszy, jak też bierzemy udział w spotkaniach gremiów opiniodawczych.

Na kolejne lata naszej działalności wypracowujemy wspólnie - w gronie organizacji członkowskich - tzw. Plany strategiczne, które określają nasze zainteresowania, dążenia i cele, jak i stanowią znakomitą podstawę przygotowania kolejnych działań na rzecz organizacji członkowskich i sektora obywatelskiego. Środki na te działania pozyskujemy od grantodawców, darczyńców i ze składek członkowskich. 

Obecnie Federacja realizuje kilka przedsięwzięć – część w oparciu o własne środki, część w oparciu o środki od grantodawców. Te „własne” to przede wszystkim działania na rzecz organizacji członkowskich i III sektora (wspólne spotkania, wzajemna promocja, wymiana doświadczeń, aktywność zespołu eksperckiego Federacji, udział w  konsultacjach społecznych, zabieranie głosu w sprawach ważnych dla sektora obywatelskiego, certyfikacja organizacji pozarządowych, monitoring współpracy samorządu z organizacjami itp.), a te „zewnętrzne” to inicjatywy skierowane na rozwijanie procesów konsultacyjnych i  partycypacji obywatelskiej.

O naszych działaniach poświęconych certyfikacji stworzyliśmy odrębną zakładkę Certyfikujemy. I podobnie o działaniach monitoringowych, w tym o naszym zaangażowaniu w grupach roboczych (zakładka Monitorujemy). Natomiast o projektach realizowanych z udziałem środków zewnętrznych piszemy w Aktualnościach na naszej strony internetowej, ale informacje te zbiorczo zebraliśmy w zakładce O naszych projektach.

Działając od 2010 roku stopniowo budujemy potencjał Federacji dbając o to, aby kolejne podejmowane inicjatywy i przedsięwzięcia bazowały na zdobytych już doświadczeniach, ale jednocześnie stanowiły zawsze istotne rozwinięcie naszej działalności. Federacja jest organizacją doświadczoną w integrowaniu organizacji pozarządowych, tworzeniu ich reprezentacji, z licznymi kontaktami w środowisku, jak i z doświadczeniami partnerskich działań z jednostkami samorządu terytorialnego różnych szczebli.

W wymiarze instytucjonalnym jesteśmy rozpoznawalną organizacją w sektorze pozarządowym, m.in. dzięki działaniom wspierającym rozwój III sektora w regionie, w tym dzięki realizacji czterech edycji certyfikatu „Organizacja sprawdzona”, prowadzeniu szkoleń i spotkań, a także dzięki organizacji czterech konferencji (dla ponad 110 osób) z elementami warsztatów, spotkań integracyjnych i wsparciem doradczym, w tym dwukrotnej organizacji Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W tym obszarze nie bez znaczenia są nasze działania na rzecz dostępności funduszy UE dla organizacji w regionie. Dzięki zaangażowaniu w gremiach międzysektorowych (rocznie udział w ok. 10 ciałach tego typu) jesteśmy również rozpoznawalnym partnerem dla administracji publicznej (regionalnej, powiatowej i gminnej).

Ważną umiejętnością i zasobem jest praca metodą grupy roboczej, tj. w formie zespołów tematycznych zajmujących się konkretnymi zagadnieniami i wyzwaniami podejmowanymi przez Federację (wspólne wypracowywanie rozwiązań, ustalanie działań, podział ról, podsumowanie efektów), które faktycznie włączają organizacje członkowskie w budowanie organizacji sieciowej. Natomiast w wymiarze programowym działamy w oparciu o wspólnie planowane rozwiązania, poświęcając dużo uwagi wspólnej pracy nad przygotowaniem inicjatyw, w tym projektów (zdecydowana większość realizowanych przez Federację projektów ma charakter przedsięwzięć partnerskich). Opierając się na zasobach organizacji członkowskich posiadamy wiedzę ekspercką i dostęp do eksperckich kadr, a osoby angażujące się w rozwijanie Federacji działają od wielu lat w sektorze pozarządowym, prowadzą stowarzyszenia i fundacje, dobrze znając codzienność działalności pozarządowej.