Aktualności

2012-05-24 Więcej miejsc dla organizacji

Zdecydowanie rozszerzony został skład interdyscyplinarnej grupy roboczej, która przygotowuje szczegółowe zapisy powstającego „Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej”. Powiększenie liczebności grupy to wynik listu Federacji do Michała Korolko, Członka Zarządu Województwa, w którym Federacja podważyła sposób powołania grupy.

Program będzie miał fundamentalne znaczenie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej. Bowiem jego zadaniem jest określenie mechanizmów współpracy samorządu województwa i samorządów lokalnych z podmiotami ekonomii społecznej oraz określenie wizji rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Program ma także przygotować kierunki wsparcia związane z tzw. nowym okresem programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Jednak nabór uczestników grupy roboczej przygotowującej Program był niejasny. – Gremia eksperckie powinny być powoływane w sposób przejrzysty, informacja upubliczniona, a nabór ekspertów otwarty, by realizować zasadę partycypacji obywatelskiej w praktyce – napisali członkowie Zarządu w liście do Michała Korolko. W odpowiedzi na list, do udziału w kolejnych spotkaniach grupy zostali zaproszeni nie tylko przedstawiciele Federacji, ale również innych organizacji związanych z problematyką ekonomii społecznej, w tym organizacji prowadzących ośrodki wsparcia ekonomii społecznej.