Aktualności

2010-10-21 Teraz Forum zrobią NGO

Zlecenie przeprowadzenia corocznego wojewódzkiego Forum NGO organizacjom pozarządowym, wspieranie sieciowania organizacji czy promowanie współpracy organizacji i samorządu to tylko niektóre z uwzględnionych uwag zgłoszonych przez Federację do "Programu współpracy Samorządu Województwa z NGO".

Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok” wskazują, że warto aktywnie włączać się w tego typu konsultacje. Do projektu zgłoszono 31 uwag, z których najwięcej (17) zgłosiła Federacja.

Jakie propozycje zostały m.in. przyjęte?

a.) dodanie celu „wspieranie procesu rozwoju sieci (sieciowania) organizacji pozarządowych województwa w wymiarze terytorialnym i branżowym” oraz dodanie obszaru współpracy „promowanie i wspieranie procesu tworzenia sieci organizacji pozarządowych województwa w zakresie terytorialnym i branżowym”;
b.) zlecenie realizacji przez podmiot pozarządowy organizacji i przeprowadzenia Wojewódzkiego Forum Organizacji Pozarządowych. Rozwiązanie to ma pomóc w stworzenie przedsięwzięcia organizowanego „przez sektor pozarządowy dla sektora pozarządowego”, a nie – jak miało to miejsce dotychczas – organizacji przez samorząd regionalny przedsięwzięcia dla podmiotów pozarządowych bez ich faktycznego zaangażowania w przygotowania.
c.) dodanie (jako elementów współpracy) konsultacji form i metod współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, w tym organizacji spotkania otwartego poświęconego tej współpracy, prowadzenie „skrzynki pomysłów”;
d.)akcentowanie w treści Programu promowania współpracy międzysektorowej samorządu i organizacji pozarządowych.

Nie została przyjęta propozycja Federacji, aby wskazywana w Programie łączna kwota środków dotacji na kolejny rok była określana przynajmniej na poziomie dotacji udzielonych w roku poprzednim. Podobnie nie udało się zapisać wskaźników oceny dla Programu, ale zagadnienie to zostanie zawarte w przygotowywanym wieloletnim programie współpracy na lata 2011-2015.

Wszystkie zgłoszone uwagi zostały zebrane w jednym dokumencie (zestawieniu) przez Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Natomiast Program współpracy został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa - zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem. Zachęcamy także do zapoznania się z uwagami zgłoszonymi przez Federację do projektu "Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok".