Aktualności

2011-02-07 Stanowisko ws. projektu Ustawy o zrzeszeniach

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych poparła „Wspólne stanowisko organizacji w sprawie senackiego projektu Ustawy o zrzeszeniach”.

W opinii Federacji projekt ustawy dotyczącej organizacji pozarządowych powinien zostać przygotowany z szerokim udziałem tych organizacji – tworzenie prawa w oderwaniu od potrzeb i specyfiki grupy, której prawo to dotyczy utrwala jak najgorsze wzorce. Jednocześnie projektowi brak merytorycznego uzasadnienia, stworzony został z pominięciem danych odnoszących się do III sektora i braki te mają odbicie w jakości merytorycznej projektu.

Za sprzeczne z potrzebami społecznymi oraz z trendami w sektorze pozarządowym Federacja uważa przedłożony w projekcie pomysł zlikwidowania formy prawnej związku stowarzyszeń i uniemożliwienie tworzenia zrzeszeń wyłącznie osób prawnych. Podobnie zaproponowane rozwiązania w zakresie nałożenie na stowarzyszenia obowiązków tworzenia planu finansowego i dodatkowych obowiązków sprawozdawczych Federacja ocenia jako szkodliwe i niesłużące żadnym społecznym celom.

Zachęcamy organizacje pozarządowe do zapoznania się ze „Wspólnym stanowiskiem organizacji w sprawie senackiego projektu Ustawy o zrzeszeniach” oraz do jego poparcia.