Aktualności

2015-06-02 Rozmawiamy o funduszach UE. Druga runda

W marcu po raz pierwszy: pięć godzin ciekawej i owocnej dyskusji. W ostatni piątek maja po raz drugi: ponad czterogodzinne spotkanie dla organizacji członkowskich Federacji nt. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SzOOP), czyli dokumentu opisującego jakie typy projektów, dla jakich grup odbiorców i kto może realizować za środki unijne w latach 2014-2020.

O spotkaniu w marcu, w którym uczestniczyło ponad 20 NGO z regiony pisaliśmy tutaj >>>. Kilka propozycji rozwiązań zgłoszonych przez kujawsko-pomorskie organizacje w trakcie marcowego spotkania zostało wprowadzonych do projektu SzOOP. Przede wszystkim ta, która dotyczyła „odblokowania” dostępu do środków dla organizacji na działania w zakresie włączenia społecznego, jak i druga znosząca swoisty przymus nawiązywania partnerstw projektowych.

Drugie spotkanie zorganizowane przez Federację nt. SzOOP zostało poprzedzone listem Federacji do Marszałka Województwa ws. koniecznych zmian w projektowanych rozwiązaniach, jak i spotkaniem reprezentacji Federacji z dyrektorem Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, odpowiedzialnego za przygotowanie SzOOP RPO.

W spotkaniu w ostatni piątek uczestniczyło ponad 20 osób. Ponieważ przygotowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych są na ukończeniu, prezentacja zawartości SzOOP nie dotyczyła założeń dla dokumentu, ale jego struktury, czyli znanego schematu podziału na osie, działania i poddziałania. Dyskusja na spotkaniu dotyczyła tak znaczenia i zrozumienia konkretnych zapisów, jak i rozwiązań przekrojowych (kilka zdjęć ze spotkania tutaj >>>).

Największe zastrzeżenia przedstawicieli organizacji wzbudziły zapisy ograniczające możliwości przeprowadzania konkursów w poddziałaniu adresowanym na wspieranie osób niepełnosprawnych („programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami”) – w Poddziałaniu 9.2.1. RPO. Dyskutowano również o obowiązku zachowania trwałości wyników projektów bazujących na usługach społecznych i o wkładach własnych do projektów.

Bezpośrednio po spotkaniu, zarząd Federacji wystąpił do zarządu województwa o zaplanowanie w SzOOP możliwości realizacji otwartych konkursów na działania adresowane do osób z niepełnosprawnościami – o wynikach tych starań będziemy informować.

Zgodnie z harmonogramem prac nad projektem SzOOP RPO ma on zostać poddany w czerwcu br. konsultacjom społecznym.